- تولید محصولات حاصل از پالایش نفت از طریق بکارگیری جدیدترین فناوری های پالایش و تولید مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی. 


- ارتقاء فنآوریهای پیشرفته و جذب و بکارگیری نیروی انسانی کارآمد و آموزش تخصصی آنان در سطوح فنی و مدیریتی.


- دستیابی به رضایت کارفرمایان و جلب اعتماد آنان با تاکید بر روش های علمی و استانداردهای رضایتمندی مشتری.


- ایجاد تعهد اخلاقی و کاری در پرسنل و ارج نهادن و تکریم آنان از طریق مشارکت در تصمیم گیری ها و ارتقاء کیفیت زندگی کارکنان.


- مدیریت بهینه در مصرف انرژی و مواد اولیه و جلوگیری از اتلاف انرژی و منابع تولید.