خط مشی ایمنی و بهداشت:

1- رعایت الزامات قانونی والزامات قراردادی کارفرما در ارتباط با مقررات ایمنی و بهداشت و محیط زیست شغلی که در حوزه فعالیت شرکت کاربرد دارند همچنین انجام معاینات دوره ای پزشکی و طب کار کارکنان.

2- پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و کاهش ریسک ها و مخاطرات ناشی از فعالیت ها تا حد قابل قبول ، بمنظور حفاظت از محیط زیست و نیروی انسانی شاغل در جهت تحقق توسعه پایدار.

3- پایش ، ارزیابی وبهبود مستمرعملکرد بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست از طریق تعیین استانداردهای عملیاتی، آموزش ، ارزیابی ها وممیزی ها.

4- جمع آوری و تحلیل اطلاعاتی علل بروزحوادث احتمالی و بیماریها و آسیب دیدگی ها در شرکت تا با تمرکز و کنترل بر عوامل موثر، ریسک بروز آنها کاهش یابد.

5- آموزش و استفاده از دانش حرفه ای کارکنان به منظور ترویج و گسترش فرهنگ کاری ایمن و عاری از خطر و آگاه کردن پرسنل در رابطه با موضوعاتی که سلامت و ایمنی آنها را به خطر می‌اندازد.

6- حمایت از مطالعات و پژوهش های عملی - کاربردی و استفاده از فناوری های نوین و روزآمد در ارتباط با امور ایمنی و بهداشت و محیط زیست.