هیدرو کربن ها یک ترکیب آلی متشکل از کربن و هیدرژن است و اکثر آنها در نفت خام وجود دارند. هیدرو کربن ها به دو دسته اصلی آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم می شوند. برای تولید هیدروکربن ها پس از جدا سازی نمک ها و اسیدها از نفت خام هیدرو کربن های باقی مانده را در دو دسته سبک و سنگین پالایش می کنند. عمل پالایش با تقطیر جزء به جزء نفت خام انجام می گیرد. بطورکلی هیدرو کربن های سبک بعنوان سوخت بنزین و هیدرو کربن های سنگین جایگزین مناسبی برای گازوئیل می باشند.

SD-92
SD-80
SD-60
SD-50 
SD-402
SD-400
SD-97
SD-95


SD-410
SD-404